logo3

ДОЦЕНТ ДР БУДИМИР АЛЕКСИЋ '' КЊИГА МР БОЈАНА СТРУЊАША ''ЖИВОТ И СТРАДАЊЕ ПАРОХА КОСАНИЧКОГ БОЖИДАРА ЋОСОВИЋ'' ПРЕД ЧИТАОЦИМА

ВРИЈЕДНА КЊИГА О ЈЕДНОМ ЗАБОРАВЉЕНОМ СРПСКОМ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКУ

Са великом пажњом и интересовањем приступили смо ишчитавању рукописа књиге Бојана Струњаша, магистра књижевних наука, под насло­ вом Живот и страдање пароха косаничког Божидара Ћосовића. Писа­ ње једне овакве књиге није нимало лак задатак, јер захтијева вишегоди­ шње исцрпљујуће истраживање по библиотекама, приватним збиркама и архивима, па је стога разумљиво што историчари овакве теме углавном заобилазе. Зато је веома корисно када се нађу аутори – попут мр Бојана Струњаша – који се подухватио тог големог посла. Струњаш је сачувао од заборава име, дјело и страдање свештеника Божидара Ћосовића, паро­ ха косаничког, и у томе се састоји највећа вриједност ове књиге. У вихору Другог свјетског рата, а и самом поратном периоду, кад су страдале десетине милиона људи, Српска православна црква на простору данашње Црне Горе преживјела је на посебан начин прогонство и муче­ ништво. Српски православни народ је у то вријеме на овом простору ос­ тао без ичега, а ријетко је која породица остала поштеђена губитка неко­ га од својих најближих. У том општем хаосу, који је предводила кому­ нистичка безбожничка идеологија, посебно су на удару били еписко­ пи и свештеници, као предводници народа Божијег. Тако је са простора данашње Црне Горе животом страдало, према резултатима досадашњих истраживања, око 130 свештеника и свештеномонаха на челу са митро­ политом црногорско-приморским Јоаникијем (Липовцем). Њихов тачан број још увијек, нажалост, не знамо а питање је хоће ли се икада сазна­ ти јер је прошло превише времена од тих трагичних догађаја па су број­ ни аутентични свједоци већ умрли а кроз цијело вријеме трајања комуни­ стичког режима страдање тих људи била је једна од најстроже забрање­ них тема прије свега зато што је сваки говор о њој нужно повлачио пита­ ње страшне одговорности партизанскога покрета. Стога је сваки покушај бављења овим питањем бивши режим врло строго прогонио и кривично кажњавао. Један од тих свештеномученика је Божидар Ћосовић, парох коса­ нички, који је убијен од стране комуниста у Вишеграду 1944, без суда и пресуде, на правди Бога, а послије смрти био је проглашен за ,,народ­ ног издајника“. Упркос чињеници да је питање налогодавца и извршио­ ца убиства свештеника Ћосовића још увијек тајна, ипак се може – како истиче Струњаш – ,,судећи по неким документима, записима очевидаца ЖИВОТ И СТРАДАЊЕ ПАРОХА КОСАНИЧКОГ БОЖИДАРА ЋОСОВИЋА 213 и свједочењу савременика, скоро у цјелости реконструисати овај гнусни злочин који ни до данас није добио судски епилог у виду рехабилитаци­ је овог свештеника“. Књига Бојана Струњаша је конципирана као научна монографија која задовољава све критеријуме историографске методологије. Аутор је по­ ред уводних напомена и прилога на крају, своје студијско истражива­ ње подијелио на неколико цјелина. Прва цјелина, насловљена Пљеваљ­ ски крај у канонској организацији Српске православне цркве, посвећена је истраживању историје Српске православне цркве на простору пље­ ваљског краја, гдје ова организација егзистира у континуитету преко 800 година. Аутор затим даје осврт на поријекло Ћосовића, и прелази на животопис јереја Божидара Ћосовића, почевши од његовог дјетињства и школовања, преко женидбе и заснивања породице, хронологије њего­ ве свештеничке службе до почетка Другог свјетског рата, па до прикази­ вања ратних прилика у пљеваљском крају, истичући да се за све врије­ ме рата свештеник Божидар Ћосовић држао по страни, не сврставајући се ни на страну четника, ни на страну партизана. Струњаш даље говори о страдању пљеваљских свештеника у Другом свјетском рату. Размјере тог страдања најбоље илуструје чињеница да су од укупно 14 свештени­ ка и три јеромонаха који су дочекали рат, само њих четворица преживјела ратни вихор. Аутор потом детаљно описује стравични злочин у Вишегра­ ду, када су комунисти/партизани звјерски убијали недужне српске циви­ ле, међу којима и свештеника Божидара Ћосовића. У наредном погла­ вљу Струњаш говори о послијератном страдању породице оца Божида­ ра, којој је одлуком комунистичког суда конфискована сва имовина, и о његовом потомству до данас. Посебно поглавље у књизи аутор је посветио канонизацији дабробо­ санских и милешевских свештеномученика, тј. пострадалих свештени­ ка са територије Дабробосанске митрополије у вријеме и након Другог свјетског рата. Овдје Струњаш проблематизује питање како је име све­ штеномученика Божидара Ћосовића (као и свештеномученика Драгољу­ ба Шиљка, пароха Отиловићког и Пљеваљског), изостављено са списка пострадалих дабробосанских свештеника које је Свети архијерејски са­ бор СПЦ канонизовао на мајском засиједању у Београду 2005. године. Подробно разматрајући ово питање, Струњаш с правом закључује да се не може наћи ни један ваљан разлог због кога је овај пропуст направљен. Текстуални дио студије прате фотографије свештеномученика из пљеваљског краја, пострадалих на правди Бога током Другог свјетског рата, и непосредно након завршетка рата, као и фотографије великодо­ стојника Српске православне цркве, а посебну цјелину чине фотографије потомака свештеномученика Божидара Ћосовића објављене у поглављу насловљеном Из породичних албума. Прилози садрже документа о школовању Божидара Ћосовића, њего­ вом рукоположењу, кретању у парохијској служби, решење Патријаршиј­ ског управног одбора СПЦ о пружању мјесечне помоћи удовици Марији Ћосовић донесено 1954. године, као и закључак Среског суда у Пљевљи­ 214 БОЈАН СТРУЊАШ ма о конфискацији имовине Божидара Ћосовића из 1946. године. Књига садржи и епску пјесму у осмерцу аутора Славка Перошевића под насло­ вом ,,Погибија јереја Божидара Ћосовића“. У писању ове књиге Струњаш је користио архивску грађу и богату литературу која се односи не само на тему књиге, него и на читав пље­ ваљски крај кроз вјекове. Своја истраживања је, дакле, темељио на нај­ значајнијим и најпоузданијим изворима, почев од свједочења учесника у самим догађајима, савременика свештеномученика Ћосовића, и даље – на дјелима и документима која је брижљиво прикупљао и зналачки иско­ ристио. Стога ова Струњашева студија дјелује као цјеловит и заокружен истраживачки пројекат, који аутора – са његовим ранијим радовима исто­ ријског карактера – сврстава у поуздане истраживаче и тумаче наше про­ шлости. Овом књигом Струњаш је успио да нам предочи и освијетли јед­ ну истиниту и трагичну српску причу из времена братоубилачког гра­ ђанског рата, једног идеолошког сукоба који, нажалост, у многим сво­ јим манифестацијама и данас траје, што приступ овој теми чини веома деликатним. Зато је овај подухват Бојана Струњаша вриједан сваке хва­ ле, јер је аутор смогао снаге да напише и објелодани једно изузетно зна­ чајно свједочанство из трагичне српске прошлости, која увијек пријети да се понови у будућности ако се о њу огријешимо и ако њене поуке зане­ маримо.

Доц. др Будимир АЛЕКСИЋ