logo3

УМРО И ДАНАС САХРАЊЕН ПРОФ. ДР РАДОВАН БАКИЋ

УМРО РАДОВАН БАКИЋ

Про­фе­сор Уни­вер­зи­те­та Цр­не Го­ре и ра­ни­ји ми­ни­стар у Вла­ди Цр­не Го­ре проф. др Ра­до­ван Ба­кић (83) пре­ми­нуо је ју­че у Под­го­ри­ци.
Ба­кић је ро­ђен 1935. го­ди­не у се­лу За­бр­ђе, оп­шти­на Ан­дри­је­ви­ца, гђе је за­вр­шио основ­ну шко­лу и ни­жу гим­на­зи­ју. Учи­тељ­ску шко­лу за­вр­ша­ва у Бе­ра­на­ма, а Ви­шу пе­да­го­шку, Од­сјек за ге­о­гра­фи­ју и исто­ри­ју, на Це­ти­њу. Шко­ло­ва­ње на­ста­вља у Ско­пљу, гдје је ди­пло­ми­рао на При­род­но-ма­те­ме­тич­ком фа­кул­те­ту. На При­род­но-ма­те­ма­тич­ком фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду ма­ги­стри­рао је 1970. го­ди­не. На том фа­кул­те­ту је сте­као и ди­пло­му док­то­ра на­у­ка 1973. го­ди­не.
Ра­до­ван Ба­кић је био ми­ни­стар за уре­ђе­ње про­сто­ра у Вла­ди Цр­не Го­ре (1994–2000), а у пе­ри­о­ду (2000–2001) и на­род­ни по­сла­ник у Скуп­шти­ни Цр­не Го­ре. Ак­тив­но је ра­дио у струч­ним ор­га­ни­ма и ор­га­ни­за­ци­ја­ма: од­бо­ри за де­мо­гра­фи­ју, ге­о­ло­ги­ју и ге­о­гра­фи­ју, ет­но­ло­ги­ју, жи­вот­ну сре­ди­ну ЦА­НУ. Био је екс­перт ХА­БИ­ТАТ-а за про­стор­но пла­ни­ра­ње. Про­фе­сор Ра­до­ван Ба­кић је до­бит­ник Ор­де­на ра­да са злат­ним ви­јен­цем, Злат­не пла­ке­те Ми­ни­стар­ства за еле­мен­тар­не не­по­го­де Вла­де Ре­пу­бли­ке Ита­ли­је, Се­дам­на­е­сто­јул­ске на­гра­де Ан­дри­је­ви­це, Сре­бр­не пла­ке­те за за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не, и дру­гих ди­пло­ма и за­хвал­ни­ца. Аутор је великог броја књига.
Ба­кић ће да­нас би­ти са­хра­њен на гро­бљу Че­пур­ци, у Под­го­ри­ци.

Преузето из дневних новина ''ДАН'' -М.С.

25.ФЕБРУАР 2018.