logo3

СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЋ ДОБИЈА УЛИЦУ У БЕРАНАМА ЗЕЛЕНО СВИЈЕТЛО ИНИЦИЈАТИВИ СРПСКОГ-ИСТОРИЈСКОГ КУЛТУРНОГ ДРУШТВА „НИКОЛА ВАСОЈЕВИЋ“-БЕРАНЕ

СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЋ ДОБИЈА УЛИЦУ У БЕРАНАМА

ЗЕЛЕНО СВЈЕТЛО ИНИЦИЈАТИВИ СРПСКО-ИСТОРИЈСКОГ ДРУШТВА „НИКОЛА ВАСОЈЕВИЋ“

О иницијативи Срп­ског исто­риј­ско - кул­тур­ног дру­штва „Ни­ко­ла Ва­со­је­вић“ Беране ових дана су писали одређени медији ''ДАН'' том приликом објавио ово :

 - Савјет за давање предлога назива насеља, улица и тргова дао је зелено свјетло иницијативи да једна од беранских улица понесе име Слободана Милошевића, бившег предсједника Србије и Савезне Републике Југославије. Та иницијатива је прослијеђена Секретаријату за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО као надлежном органу да у складу са Законом о спомен- обиљежјима спроведе процедуру. Иницијативу је покренуло Српско историјско - културно друштво „Никола Васојевић“ из Берана.
-Када је ријеч о предсједнику Слободану Милошевићу, историја ће му дати оно мјесто које припада часним људима, херојима који жртвују и живот за свој народ и државу и за њихово достојанство. Он је свој живот, без страха и задршке, посветио том циљу, народу којем је вјеровао и чији је био истински вођа. И народ је њему вјеро­вао и по­шту­је ње­го­ву бор­бу, без об­зи­ра на ла­жи и са­та­ни­за­ци­ју. По оцје­на­ма на­ро­да, он се уз­ди­гао на нај­ви­ше ви­си­не чој­ства и ју­на­штва и за жи­во­та, у зе­мљи и сви­је­ту по­стао ле­ген­да. Ње­гов гроб у По­жа­рев­цу на­род сва­ко­днев­но по­сје­ћу­је и ода­је при­зна­ње и по­што­ва­ње сво­ме во­ђи. За­то Сло­бо­дан Ми­ло­ше­вић, као ве­ли­ки Ср­бин и Ва­со­је­вић, за­слу­жу­је да јед­на од ули­ца у Бе­ра­на­ма по­не­се ње­го­во име – на­во­ди се у по­ме­ну­тој ини­ци­ја­ти­ви. 
Осим овог пред­ло­га, Срп­ско исто­риј­ско - кул­тур­но дру­штво „Ни­ко­ла Ва­со­је­вић“ пред­ло­жи­ло је да бе­ран­ске ули­це до­би­ју име­на го­ло­о­точ­ких жр­та­ва Ми­ло­са­ва Ра­и­че­ви­ћа, Бо­шка Ђу­ри­ча­ни­на, прин­ца Ми­ха­и­ла Пе­тро­ви­ћа Ње­го­ша и ве­лич­ких жр­та­ва. - написао је новинар Дарко .Јововић у днаевним новинама ''Дан''.

електронске новине спона су написале ово ''Слободан Милошевић добија улицу у Беранама?''

Иницијатива да једна од беранских улица добије име Слободана Милошевића - бившег предсједника Србије и Савезне Републике Југославије, добила је зелено свјетло Савјета за давање предлога назива насеља, улица и тргова. Иницијатива је прослијеђена Секретаријату за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО као надлежном органу да у складу са Законом о спомен обиљежјима спроведе процедуру, сазнаје Еспона.

Одлуку су једногласно изгласала четири члана Савјета који су присуствовали сједници одржаној 18. децембра, док су три члана била одсутна, сазнаје Еспона, а Иницијативу о давању имена Слободана Милошевића једној од улица покренула је НВО Српско историјско - културно друштво „Никола Васојевић“ из Берана.

Како се види из Записника са састанка у који је Еспона имала увид, поменута НВО предложила је чак шест нових имена улица, док су два предлога дала приватна лица, а по један Нова српска демократија и два удружења бораца.

Осим предлога да једна од беранских улица понесе име Слободана Милошевића, НВО Српско историјско - културно друштво „Никола Васојевић“ је предложило да беранске улице добију имена и: „Голооточких жртава“, „Милосава Раичевића“, Бошка Ђуричанина“, „Принц Михаило Петровић Његош“ и „Величких жртава“.

Обзиром на број поднешених иницијатива о давању имена улицама у Беранама, завређује пажњу упознати се и са податком ко је НВО Српско историјско - културно друштво „Никола Васојевић“  која је ођедном постала толико активна, па ће бити и много јасније зашто то чини баш сада?

Само површан преглед по интернету даје одговор на постављена питања, али и показује могуће мотиве предлагача, јер НВО Српско историјско - културно друштво „Никола Васојевић“ контролише или директно стоји иза ње Горан Киковић - предсједник СО Беране и потпредсједник ОО Нове српске демократије.

Именовање улица записник

Поменута НВО је оснивач и издавач часописа „Глас Холмије“ чији је Киковић уредник, па је јасно и ко стоји иза поменутих иницијатива, као што је познат и временски тајминг због чега су оне, баш сад, покренуте.

Иначе, Савјет је разматрао и два предлога приватних лица и дао зелено свјетло да СО разматра Иницијативу за подизање споменика покојном академику  др Милисаву Лутовцу, а предлагач је Миомир Јоксимовић, док је Јасмина Ђукић поднијела Иницијативу за преименовање Улице „29. новембар“ у Улицу „Николе Тесле“.

Поред тога, чланови Савјета су разматрали и Иницијативу ОО Нове српске демократије да једна од улица добије име Дивне Вековић, док је за предлог оба беранска удружења бораца Савјет оцијенио да није надлежан и прослиједио га Секретаријату за спорт, културу, младе и сарању са НВО на разматрање и предузимање неопходних радњи у складу са Законом о спомен - обиљежјима.- пише у Еспони новинар Саша Радуновић.