logo3

ОПШТИНА БЕРАНЕ ПРИПРЕМИЛА ОДЛУКУ О НАКНАДИ ЗА КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

ОПШТИНА ПРИПРЕМИЛА ОДЛУКУ О НАКНАДИ ЗА КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Za prvi zonu 35 eura po kvadratu

Истакнуто је да се накнада обрачунава по метру квадратном нето површине објекта и по метру квадратном отвореног простора на парцели намијењеног за обављање ђелатности на основу ревидованог главног пројекта и извјештаја о ревизијиОпштина Беране припремила је одлуку о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта којом се прописују услови, висина, начин, рокови и поступак плаћања накнаде по овом основу. Назначено је да се припрема за комунално опремање и комунално опремање грађевинског земљишта врши се у складу са Програмом уређења простора. Истакнуто је да се накнада обрачунава по метру квадратном нето површине објекта и по метру квадратном отвореног простора на парцели намијењеног за обављање ђелатности на основу ревидованог главног пројекта и извјештаја о ревизији. Како је наведено у предлогу поменуте одлуке, обрачун површина објекта врши се према пропису којим је уређен начин обрачуна површине и запремине објеката током израде техничке документације за грађење објекта. Одлуком је одређено шест зона и колико новац по тим зонама треба издвојити за комунално опремање грађевинског земљишта.
– Накнада се утврђује у зависности од:степена опремљености грађевинско земљишта просјечних трошкова комуналног опремања и учешће инвеститора у комуналном опремању. Износ накнаде по метру квадратном нето површине објекта односно отвореног простора на парцели пројектованог за обављање ђелатности обрачунава се као производ просјечних трошкова комуналног опремања и коефицијента опремљености по зонама. Тако накнада за прву зону износси 35,20 еура, другу 31,68 еура, трећу 28,16 еура, четврту 24,64, пету 21,12, док шеста зона не подлијеже плаћању накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта – прецизирали су из локалне управе.Истакли су да су границе зона утврђене на основу захвата планских докумената, у складу са графичким прилогом који представља саставни дио поменуте одлуке.
-Прва зона обухвата простор који захвата ДУП-ове „Стари Град”,„Центар”,„Парк”, „Гимназија и аутобуска станица”, „Лијева обала Лима” и „Агрополимље”, док се на другу зону односе ДУП-ови „Стадион и школа Вук Караџић”, „Шаћина Бара”, „Медицински центар”, „Ново Насеље”, „Изградња”, „Школски центар Вукадин Вукадиновић”, „Расадник” и „Обалско насеље”. У трећој зони су ДУП-ови „Доње Луге”, „Горњи Талум”, „Комунално”, и „Десна обала Лима”, а у четвртој „Аеродром”, „Бистрица”, „Острови”, „Хареме”, „Лугови и Доњи Талум”, „Гробље”, „Кркаче”, „Шкрљевица”, „Спомен комплекс Јасиковац”, „Постројење за пречишћавање отпадних вода”, „Сушица” „Манастир Ђурђеви Ступови”. Петој зони припадају ДУП-ови „Голубињци”, „Шћепаница”, „Берансело”, „Рудеш И”, „Рудеш ИИ”, „Рудеш ИИИ”, „Вотњик”, „Јасиковац Поље”, „Брњица” и „Бизнис зона”. Шеста зона обухвата сва остала сеоска насеља и подручја ван захвата генералне-урбанистичке разраде у складу са Просторно урбанистичким планом Берана, односно која нису обухваћена у пет претходних зона – појашањавају из локалне управе.
Прецизирали су да се накнада уплаћује у укупном износу једнократно или у мјесечним ратама, на посебни уплатни рачун буџета Општине.
– Једнократно плаћање накнаде подразумијева плаћање накнаде у цјелокупном износу у року од седам дана од дана пријема рјешења, у ком случају инвеститор има право на умањење за 15 одсто од обрачунате вриједности накнаде. Инвеститор може накнаду платити у једнаким мјесечним ратама и то за објекат до 500 метара квадратних укупне нето површине на период до пет година и за објекат преко 500 метара квадратних - истакли су из локалне управе, додајући да висину, рокове плаћања и средства обезбјеђења плаћања накнаде утврђује рјешењем надлежни орган локалне управе у року од 30 дана од дана подношења захтјева од стране инвеститора.

Прописи и за реконструкцију објеката

Из локалне управе појашњавају да су одлуком о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта прецизиране појединости које се тичу реконструкције постојећих објеката.
- За реконструкцију објекта у постојећим габаритима и намјени, односно у случају рушења објекта ради изградње новог, у истим габаритима и намјени, а не захтијева се додатно комунално опремање локације, накнада се не плаћа. Уколико се врши реконструкција у смислу доградње и надоградње објеката, односно рушење ради изградње новог објекта у већим габаритима и истој намјени, за разлику у површини инвеститор плаћа накнаду у складу са одлуком. Ако се приликом реконструкције објекта у постојећим габаритима, односно у случају рушења објекта ради изградње новог у истим габаритима, врши промјена намјене објекта инвеститор плаћа накнаду у висини разлике постојеће и новопројектоване намјене – истичу из локалне управе.

Прилог припремио Дарко Јововић

                 Преузето из дневних новина ''ДАН''