logo3

НА ТРАДИЦИОНАЛНОМ БОЖИЋНОМ ПРИЈЕМУ У МАНАСТИРУ ЂУРЂЕВИ СТУПОВИ ВЛАДИКА ЈОАНИКИЈЕ ПОРУЧИО  ''Зауставимо исељавање''

НА ТРАДИЦИОНАЛНОМ БОЖИЋНОМ ПРИЈЕМУ У МАНАСТИРУ ЂУРЂЕВИ СТУПОВИ ВЛАДИКА ЈОАНИКИЈЕ ПОРУЧИО  ''Зауставимо исељавање''

БЕ­РА­НЕ – По­во­дом пра­зни­ка ро­ђе­ња Ису­са Хри­ста, епи­скоп бу­ди­мљан­ско-ник­шић­ки Јо­а­ни­ки­је упри­ли­чио је тра­ди­ци­о­нал­ни бо­жић­ни при­јем у ма­на­сти­ру Ђур­ђе­ви сту­по­ви. При­је­му су, по­ред све­штен­ства, при­су­ство­ва­ли пред­став­ни­ци ам­ба­са­де Ру­си­је у Цр­ној Го­ри, лич­но­сти из при­вред­ног и јав­ног жи­во­та Бе­ра­на, Под­го­ри­це, Би­је­лог По­ља, Ан­дри­је­ви­це, Пла­ва, Мој­ков­ца, Пље­ва­ља и дру­гих оп­шти­на, број­ни го­сти, као и пред­сјед­ни­ци цр­кве­них оп­шти­на и цр­кве­них од­бо­ра. Вла­ди­ка Јо­а­ни­ки­је је ка­зао да про­сла­вом Бо­жи­ћа вјер­ни на­род свје­до­чи да Го­спод об­но­вља на­ше за­јед­ни­штво, на­шу при­ро­ду и од нас гре­шних пра­ви си­но­ве Бож­је. Он је за­хва­лио свим вјер­ни­ци­ма ко­ји по­сје­ћу­ју све­ти­ње и сво­јим при­ло­зи­ма по­др­жа­ва­ју цр­кве­ни жи­вот. Ис­та­као је да вјер­ни на­род на тај на­чин да­је на­ду да ће се оба­вља­ти жи­вот на про­сто­ру Епар­хи­је бу­ди­мљан­ско-ник­шић­ке. -Ми смо бла­го­дар­ни, јер ов­ђе ве­че­рас ви­ди­мо број­не до­бро­тво­ре, при­ло­жни­ке и до­бро­чи­ни­те­ље на­ших све­ти­ња од Ђур­ђе­вих сту­по­ва и са­бор­ног хра­ма у Бе­ра­на­ма до дру­гих ко­је гра­ди­мо и об­на­вља­мо.На­ши све­ште­ни­ци ко­ји су у пу­ном по­ле­ту у овом та­ла­су об­но­ве ду­хов­ног жи­во­та и на­ших све­ти­ња из­вје­шта­ва­ју нас са те­ре­на да има­мо из­у­зет­но ве­ли­ку по­др­шку на­шег на­ро­да, и од оних ко­ји жи­ве ов­ђе и од оних ко­ји су си­лом при­ли­ка од­се­ли­ли у не­ке дру­ге кра­је­ве, али су свим ср­цем ве­за­ни за за­ви­чај. То нас ра­ду­је и то нам да­је сна­гу и на­ду да се на­род не­ће исе­ли­ти из ових кра­је­ва, као што се исе­лио из мно­гих дру­гих мје­ста. Да­је нам на­ду да не­ће на­пу­сти­ти сво­ја ог­њи­шта и сво­је све­ти­ње, јер овај ко­ри­јен је жи­во­но­сан и да­је сна­гу чак и они­ма ко­ји се се од­се­ли­ли и же­ле да се вра­те – ка­зао је вла­ди­ка.Он је по­звао све ин­сти­ту­ци­је си­сте­ма да да­ју пу­ни до­при­нос за­у­ста­вља­њу исе­ља­ва­ња на­ро­да.-По­зи­ва­мо нај­од­го­вор­ни­је у др­жа­ви, у овом гра­ду и у оста­лим гра­до­ви­ма да учи­не све да за­у­ста­ве исе­ља­ва­ње на­ро­да. Да да­ју до­при­нос да се об­но­ве до­мо­ви и по­ро­ди­це, да се уна­при­је­ди на­та­ли­тет, јер ро­ђе­ње Хри­сто­во да­је сми­сао сва­ком ро­ђе­њу, да­је сна­гу по­ро­ди­ца­ма и сви­ма ко­ји се тру­де да из­вр­ше за­по­ви­јест Бо­жи­ју: „Ра­ђај­те се и бо­ри­те се и на­пу­ни­те зе­мљу и вла­дај­те њом“ - на­гла­сио је вла­ди­ка Јо­а­ни­ки­је. Ис­та­као је да цр­ква бо­жић­не пра­зни­ке про­сла­вља у скла­ду са вје­ром пра­во­слав­ном, скром­но, без ве­ли­ког ра­си­па­ња. -Ми бо­жић­не пра­зни­ке про­сла­вља­мо без не­ке ве­ли­ке пом­пе и при­пре­ма, све иде јед­но­став­но. Оку­пље­ни око све­то­га ог­ња, про­но­си­мо сла­ву у име ро­ђе­ња Хри­сто­во­га, иде­мо у цр­кву на све­та бо­го­слу­же­ња, при­че­шћу­је­мо се све­тим тај­на­ма Хри­сто­вим, мир­бо­жа­мо се и на та­кав на­чин, за­пра­во, за­до­би­ја­мо оно што је не­из­ре­ци­во и не­из­мјер­но. Ако то ра­дио са љу­ба­вљу, вје­ром, са осје­ћа­њем ми се, за­и­ста, опле­ме­њу­је­мо, мно­го ви­ше не­го да уче­ству­је­мо на не­ка­квим за­ба­ва­ма и све­ча­но­сти­ма гђе се мно­го тро­ши, гђе је мно­го ра­си­па­ња. Ов­ђе је све скром­но, та­ко се скром­но и по­слу­жу­је­мо у на­шој ма­на­стир­ској ко­ли­би, јер се и Исус Хри­стос ро­дио у Ви­тле­јем­ској пе­ћи­ни ко­ја је ка­сни­је по­ста­ла слав­ни­ја од свих цар­ских дво­ро­ва на ово­ме сви­је­ту – на­вео је вла­ди­ка. Бо­жић­ном при­је­му, прет­хо­дио је при­го­дан му­зич­ки про­грам, ко­ји је из­ве­ден под сво­до­ви­ма ма­на­сти­ра Ђур­ђе­ви сту­по­ви, древ­не не­ма­њић­ке за­ду­жби­не. На­сту­пи­ли су Цр­кве­ни хор „Све­та Ма­ти Ана­ста­си­ја” и чла­но­ви ет­но- гру­пе ,,Све­ти Ев­ста­ти­је”.
Дарко Јововић ''ДАН''