logo3

МЈЕШТАНИ ДОЦА КОД БЕРАНА НАДЛЕЖНИМА УПУТИЛИ ЗАХТЈЕВ

МЈЕШТАНИ ДОЦА КОД БЕРАНА НАДЛЕЖНИМА УПУТИЛИ ЗАХТЈЕВ

 Назив школе исписати ћирилицом

 

Упр­кос број­них ре­ак­ци­ја мје­шта­на До­ца на­зив шко­ле у овом при­град­ском на­се­љу, ко­ја но­си име Ву­ка Ка­ра­џи­ћа, и да­ље је ис­пи­сан ла­ти­нич­ним пи­смом. Мје­шта­ни сма­тра­ју да је крај­ње не­при­мје­ре­но што на­зив шко­ле ни­је ис­пи­сан ћи­ри­ли­цом, с об­зи­ром да се зна да је Ву­ка Ка­ра­џић био ре­фор­ма­тор срп­ског је­зи­ка и ћи­ри­лич­ног пи­сма.

- Ву­к Ка­ра­џић је ре­фор­ми­сао срп­ски је­зик и ћи­ри­ли­цу оста­вља­ју­ћи нам у на­след­ство јед­но од нај­са­вр­ше­ни­јих пи­са­ма на сви­је­ту. И умје­сто да се на­зив шко­ле у на­шем мје­сту, ко­ја но­си ње­го­во име, ис­пи­ше ћи­ри­ли­цом, не­ко се др­знуо да по­ста­ви та­блу са­мо са ла­ти­нич­ним нат­пи­сом. Упр­кос број­ним ре­ак­ци­ја­ма мје­шта­на упра­ва шко­ле ни­је на­шла за сход­но да овај про­пуст от­кло­ни. Ова­кав по­тез за­слу­жу­је осу­ду, јер је не­ко на­мјер­но хтио да уда­ри на те­мељ­не ври­јед­но­сти све­у­куп­ног дје­ла Ву­ка Ка­ра­џи­ћа. За­то по­зи­ва­мо над­ле­жне да ову гре­шку што при­је ис­пра­ве, уко­ли­ко не же­ле да то мје­шта­ни са­ми ура­де – по­ру­чи­ли су мје­шта­ни До­ца.

                                              Прилог редакција Глас Холмије