logo3

БЕРАНЕ ПРЕД ПОНОВЉЕНЕ ИЗБОРЕ

ОПОЗИЦИЈА НА ДРЖАВНОМ НИВОУ У БЕРАНАМА ЋЕ ПОДРЖАТИ ЗДРАВО БЕРАНЕ И ДЕМОКРАТЕ И ЗБИТИ  РЕДОВЕ У СУСРЕТ ПОНОВЉЕНИМ ИЗБОРИМА НА ПЕТ БИРАЧКИХ МЈЕСТА

ДПС  напада мандат Демократа

Опо­зи­ци­ја на др­жав­ном ни­воу за­јед­нич­ким сна­га­ма спри­је­чи­ће Де­мо­крат­ску пар­ти­ју со­ци­ја­ли­ста (ДПС) да им пре­от­ме по­бје­ду у Бе­ра­на­ма, ко­ја по­на­вља­њем из­бо­ра на пет би­рач­ких мје­ста по­ку­ша­ва да от­ме ман­дат Де­мо­крат­ској Цр­ној Го­ри. Ка­ко би спри­је­чи­ли тај сце­на­рио, опо­зи­ци­о­не стран­ке ко­је ни­је­су пре­шле цен­зус по­зва­ле су сво­је би­ра­че да по­др­же Де­мо­кра­те и ко­а­ли­ци­ју „Здра­во Бе­ра­не”, ко­ју чи­не Де­мо­крат­ски фронт и Со­ци­ја­ли­стич­ка на­род­на пар­ти­ја (СНП).
Др­жав­на из­бор­на ко­ми­си­ја, на­кон раз­ма­тра­ња при­го­во­ра ДПС-а, од­лу­чи­ла је да по­но­ви гла­са­ње на пет би­рач­ких мје­ста, и то Ма­ште, За­гор­је, Ме­зга­ле, Но­во на­се­ље и Пе­шца, гђе пра­во гла­са има 1.799 би­ра­ча. На ло­кал­ним из­бо­ри­ма у Бе­ра­на­ма 4. фе­бру­а­ра ко­а­ли­ци­ја „Здра­во Бе­ра­не” осво­ји­ла је 14 ман­да­та, ко­а­ли­ци­ја ДПС-БС-СД 17, а Де­мо­кра­те че­ти­ри ман­да­та.
Де­мо­кра­те и „Здра­во Бе­ра­не” по­ру­чи­ли су да су спрем­ни за фор­ми­ра­ње вла­сти, али је њи­хо­ва по­бје­да угро­же­на због Д`Онтовог си­сте­ма рас­по­ђе­ле ман­да­та ко­ји фа­во­ри­зу­је стран­ке ко­је има­ју нај­ви­ше гла­со­ва.
До­са­да­шњи пред­сјед­ник Оп­шти­не Бе­ра­не и но­си­лац ли­сте „Здра­во Бе­ра­не” Дра­го­слав Шће­кић ис­ти­че да ће учи­ни­ти све ка­ко ДПС не би до­био ман­дат.
– Има­мо сво­ју ма­те­ма­ти­ку и на осно­ву ње ће­мо се од­ни­је­ти. Би­ће­мо вр­ло пре­ци­зни да бу­де Де­мо­кра­та­ма до­вољ­но, а да се не од­ли­је пре­ви­ше од ко­а­ли­ци­је „Здра­во Бе­ра­не”. Са ко­ле­га­ма из опо­зи­ци­је има­мо ре­дов­ну ко­му­ни­ка­ци­ју и све оста­ле ли­сте ко­је су опо­зи­ци­о­не су на­ја­ви­ле по­др­шку на из­бо­ри­ма. Оче­ку­је­мо да ће у Бе­ра­на­ма оста­ти иста власт и да ДПС не­ће оте­ти на­шу си­гур­ну по­бје­ду – ка­зао је Шће­кић за „Дан”.
На­вео је да је фор­ми­ра­ње вла­сти у Бе­ра­на­ма ско­ро и до­го­во­ре­но, али да ће са­че­ка­ти да се за­вр­ше из­бо­ри у уто­рак. На пи­та­ње да ли има­ју ин­фо­р­ма­ци­је о зло­у­по­тре­ба­ма ДПС-а и евен­ту­ал­ној ку­по­ви­ни из­бор­не во­ље гра­ђа, Шће­кић ка­же да ни то не мо­же спа­си­ти ту стран­ку од по­ра­за.
– ДПС је сав у зло­у­по­тре­ба­ма и они су при про­па­да­њу и гу­бље­њу на свим ни­во­и­ма. Слу­же се свим и сва­чим ка­ко би се одр­жа­ли на вла­сти. ДПС је кре­нуо пу­тем гу­бље­ња вла­сти на свим ни­во­и­ма, и то се не мо­же за­у­ста­ви­ти – оп­ти­ми­сти­чан је Шће­кић.
Члан Пред­сјед­ни­штва Де­мо­кра­та Ве­ли­зар Ка­лу­ђе­ро­вић у из­ја­ви за „Дан” ис­ти­че да ће гра­ђа­ни Бе­ра­на на пет би­рач­ких мје­ста на ко­ји­ма се, за­хва­љу­ју­ћи по­ли­тич­ком и прав­ном на­си­љу ДПС-а по­на­вља гла­са­ње на­ред­ног утор­ка, би­ти у при­ли­ци да бра­не и од­бра­не ве­ћин­ску во­љу свих гра­ђа­на Бе­ра­на од по­ли­тич­ке ха­ла­пљи­во­сти пар­ти­је Ми­ла Ђу­ка­но­ви­ћа и ње­го­вих по­ли­тич­ких са­те­ли­та.
– Ка­да су већ до­ве­де­ни у ову си­ту­а­ци­ју, до­бро је и да зна­ју сле­де­ће по­дат­ке, од­но­сно ци­фре ко­је би ДПС ко­а­ли­ци­ја мо­ра­ла до­се­ћи у на­у­му да от­ме Бе­ра­не. Ако би из­бор­не ли­сте „Здра­во Бе­ра­не” и Де­мо­кра­та осво­ји­ле исти број гла­со­ва као на про­те­клим из­бо­ри­ма, 4. фе­бру­а­ра, ДПС би мо­рао свој из­бор­ни ре­зул­тат на ових пет би­рач­ких мје­ста по­ве­ћа­ти за нај­ма­ње 62 од­сто или за но­вих 337 гла­со­ва, јер би та­да ње­гов 18. ко­лич­ник из­но­сио 455,55 у од­но­су на са­да­шњи че­твр­ти ко­лич­ник Де­мо­кра­та, ко­ји је 455,50. Ко­а­ли­ци­ји „Здра­во Бе­ра­не” ДПС би те­о­риј­ски мо­гао узе­ти 14. ман­дат са­мо у ва­ри­јан­ти да ДПС по­бољ­ша из­бор­ни ре­зул­тат за 50 од­сто, од­но­сно за но­вих 273 гла­са, а да исто­вре­ме­но ко­а­ли­ци­ја „Здра­во Бе­ра­не” оства­ри пад од око 30 од­сто или за око 160 би­ра­ча – об­ја­шња­ва Ка­лу­ђе­ро­вић цр­но­гор­ску из­бор­ну ма­те­ма­ти­ку.
Ис­ти­че да би ДПС ман­дат те­о­риј­ски мо­гао од­у­зе­ти Де­мо­кра­та­ма и у ва­ри­јан­ти да оства­ри раст од 40 од­сто или за 218 гла­со­ва, а да исто­вре­ме­но Де­мо­кра­те оства­ре пад од 20 од­сто или за 27 гла­со­ва.
– Код чи­ње­ни­це да ко­а­ли­ци­ја „Здра­во Бе­ра­не” и Де­мо­кра­те ме­ђу­соб­но јед­ни дру­ги­ма не мо­гу узе­ти ман­дат и у том ди­је­лу би­ти кон­ку­рен­ци­ја, ло­гич­но је да ће сви опо­зи­ци­о­ни би­ра­чи у на­ред­ни уто­рак хра­бро, му­дро и про­ми­шље­но иза­ћи на гла­са­ње, по­твр­ди­ти сво­је гра­ђан­ско и људ­ско до­сто­јан­ство, и оне­мо­гу­ћи­ти пр­ља­ву по­ли­тич­ку на­мје­ру ДПС-а да сво­јим пр­ља­вим нов­цем и не­људ­ским ата­ком на по­је­дин­це по­ку­ша да про­ми­је­ни ве­ћин­ско по­ли­тич­ко опре­ђе­ље­ње гра­ђа­на Бе­ра­на – за­кљу­чу­је Ка­лу­ђе­ро­вић.
М.С.

Сло­гом до за­шти­те во­ље гра­ђа­на

Но­си­лац не­за­ви­сне ли­сте „Ри­јеч” Ве­ли­мир Ба­то Ђу­ри­шић по­звао је сво­је по­др­жа­ва­о­це да на би­ра­ли­шти­ма на ко­ји­ма се по­но­во гла­са по­др­же Де­мо­кра­те.
– Већ сам кон­так­ти­рао са љу­ди­ма ко­ји су ме по­др­жа­ли и ре­као им да по­др­же Де­мо­кра­те, што ће они и ура­ди­ти. Ов­ђе је угро­жен ман­дат Де­мо­кра­та­ма и за­то опо­зи­ци­о­ни би­ра­чи тре­ба да спри­је­че ДПС да от­ме Бе­ра­не и на­ру­ши из­бор­ну во­љу. Сма­трам да из­бо­ре ни­је тре­ба­ло ни по­на­вља­ти, од­но­сно ни­је тре­ба­ло до­зво­ли­ти да се опет гла­са. Да ја имам по­др­шку као и „Здра­во Бе­ра­не”, по­звао бих по 500 гра­ђа­на да до­ђу на сва­ко би­ра­ли­ште и не бих дао ни да уне­су ку­ти­је, јер ово по­на­вља­ње из­бо­ра је чи­сто прав­љно на­си­ље – ис­та­као је Ђу­ри­шић за „Дан”.
Оп­штин­ски од­бор Де­мо­са у Бе­ра­на­ма на че­лу са пред­сјед­ни­ком Вла­ди­ми­ром Аса­но­ви­ћем ју­че је на сјед­ни­ци до­нио јед­но­гла­сну од­лу­ку о да­ва­њу по­др­шке ко­а­ли­ци­ји „Здра­во Бе­ра­не” и Де­мо­кра­та­ма на по­но­вље­ним из­бо­ри­ма. Ни гра­ђа­ни Бе­ра­на, а ни Де­мос не мо­гу да гле­да­ју на­род у Бе­ра­на­ма, ко­ји не мо­же да за­кљу­ча ку­ће и ста­но­ве од сва­ко­днев­них из­не­над­них по­сје­та ак­ти­ви­ста и функ­ци­о­не­ра ДПС-а и ку­по­ви­не гла­со­ва.
– Не­ће Де­мос та­кве љу­де, за­то и по­зи­ва сво­је гла­са­че и сим­па­ти­зе­ре да у уто­рак гла­са­ју за „Здра­во Бе­ра­не” или Де­мо­кра­те. Бу­ди­мо љу­ди и сви­ма ће у Бе­ра­на­ма би­ти бо­ље – ка­зао је Аса­но­вић.


По­но­ви­ти сло­гу из Ђу­ђе­ви­не

На из­бо­ри­ма у Бе­ра­на­ма 4. фе­бру­а­ра ко­а­ли­ци­ја ДПС-СД-БС осво­ји­ла је 7.871 глас, што је за 424 гла­са ма­ње не­го што су узе­ле Де­мо­кра­те (1.822) и „Здра­во Бе­ра­не” 6.473.
Де­мо­кра­те и „Здра­во Бе­ра­не” има­ју пред­ност и на би­рач­ким мје­сти­ма гђе се по­на­вља­ју из­бо­ри јер су узе­ли за­јед­но 667 гла­со­ва, а ДПС-СД-БС 547.
Опо­зи­ци­о­не сна­ге са др­жав­ног ни­воа мо­гу са­чу­ва­ти ве­ћи­ну у Бе­ра­на­ма уз со­ли­дар­ност ко­ју су по­ка­за­ли у слу­ча­ју Ко­ла­ши­на, ка­да су ДПС-у узе­ли власт на­кон по­но­вље­них из­бо­ра у Ђу­ђе­ви­ни. Та­да су ДФ и СНП да­ли ин­струк­ци­ју сво­јим гла­са­чи­ма да по­др­же ко­а­ли­ци­ју Со­ци­јал­де­мо­крат­ска пар­ти­ја (СДП) и По­зи­тив­на Цр­на Го­ра „Европ­ско ли­це Ко­ла­ши­на”, ка­ко би ДПС остао без 11. ман­да­та и спао на 10, што их је ко­шта­ло и вла­сти у том гра­ду.